Voorjaarsnota 2020

Algemeen

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2020 aan, met daarin de eerste financiële effecten van de Coronacrisis die ook onze gemeente raakt. In dit document geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2020 tot en met maart weer. Hiermee bent u bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024 op de hoogte van de meest actuele financiële situatie.

De toegankelijkheid van financiële informatie over de Gemeente Wassenaar wordt steeds verder verbeterd. Zo zijn de voor- en najaarsnota inmiddels volledig beschikbaar via de website. Ook nu wordt aandacht geschonken aan zowel de inhoudelijke als financiële voortgang op de begroting voor dit jaar. Waar nodig worden de financiële gevolgen vertaald in financieel meerjarig perspectief. Deze structurele mutaties worden dan meegenomen naar de Kadernota 2021.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen geldt het principe; ‘ omdat het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen’. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de Najaarsnota 2020 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Het begrotingssaldo voor Voorjaarsnota bedraagt € 118.000. De financiële mutaties die wij nu zien hebben voor 2020 een financieel nadelig effect van € 1.032.000 waarvan € 197.000 structureel doorwerkt naar 2021 en verder. Daarmee schetsen we voorlopig een tekort van € 915.000 op de realisatie over dit jaar.
Bij de Najaarsnota wordt deze prognose weer tegen het licht gehouden op basis van de op dat moment bestaande inzichten.

Zonder de andere benodigde bijstellingen tekort te doen, valt het nadelig effect bijna volledig binnen programma 6 Sociaal Domein en wordt dit voor circa € 565.000 veroorzaakt door de bijgestelde cijfers op het gebied van Jeugdhulp. Hiervoor is een aparte bijlage opgenomen (bijlage 1). De structurele gevolgen hiervan worden betrokken bij de Kadernota.
De structureel doorwerkende effecten van circa € 200.000 worden veroorzaakt door hogere kosten voor de Koepelvrijstelling (taakveld 0.8), raadsleden (taakveld 0.1), maaien van gazons (taakveld 5.7) en lagere treasury-opbrengsten (taakveld 0.5).

Aparte bijlagen zijn opgenomen voor het bijstellen van een aantal investeringsvoornemens (bijlage 2) waarvan ook in de projectenrapportages melding wordt gemaakt, en de gevolgen van de Coronacrisis (bijlage 3). Wijzigingen op bijvoorbeeld het gebied van de WODV, verzekeringen en vrijvallende kapitaallasten hebben betrekking op meerdere taakvelden. De algemene toelichtingen hieromtrent zijn opgenomen onder de taakvelden 0.1 Bestuur, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden, 0.4 Overhead en 0.8 Algemene baten en lasten.

De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een uitgebreide recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39