Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste ontwikkelingen

Invoeren kostendekkende huren

Belangrijkste resultaten

0.3.1

Uitvoeringsplan verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Eind 2019 is een rapportage opgesteld waarbij indicatief een doorrekening is gemaakt voor twee uiterste scenario’s:

1) Wet en regelgeving: het treffen van maatregelen die minimaal vereist zijn vanuit de huidige wet- en regelgeving
2) Energieneutraal: maatregelen op basis van het ambitieniveau energieneutraal

Een plan van aanpak waarin beide scenario’s zijn opgenomen wordt uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit in de tweede helft van 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

0.3.2

Actualiseren beheerplan Vastgoed.

Het Beheerplan vastgoed 2016-2020 loopt ten einde. Met het Beheerplan 2021-2024 wordt de onderhoudsbehoefte van een deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille inzichtelijk. De technische en bouwkundige kwaliteit zijn in beeld gebracht en vertaald naar welke budgetten nodig zijn om die kwaliteit te borgen en in stand te houden voor de lange termijn (20 jaar) en voor de korte termijn (2021-2024). Het beheerplan Vastgoed 2021-2024 wordt voorgelegd aan de raad aan het einde van het 2e kwartaal 2020.

Het Beheerplan maakt onderscheid tussen vastgoedobjecten in de Kernportefeuille en Strategische vastgoedobjecten. De Kernportefeuille omvat objecten waar geen veranderingen qua gebruik en functie zijn te verwachten. Regulier onderhoud is voorzien, van storing-, correctief-, en contractonderhoud tot planmatig onderhoud. Strategische vastgoedobjecten zijn wel aan veranderingen onderhevig in de nabije toekomst, waardoor de onderhoudskwaliteit in beperkte mate geborgd wordt. Er is alleen voorzien in calamiteitenonderhoud en er wordt geen planmatig onderhoud uitgevoerd.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -550
Voorgestelde wijziging € -6
Begroting na wijziging € -556
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39