Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste ontwikkelingen

De herijking van het gemeentefonds brengt op drie terreinen ontwikkelingen met zich mee ten aanzien van de algemene uitkering:
1.   Het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg;
2.   De normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar;
3.   De herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds.

ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 mld. extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. Vooralsnog bestaat er geen zekerheid over extra middelen in het gemeentefonds na 2021.

ad 2. Wij hebben eerder als gemeente gepoogd de schommelingen van de algemene uitkering in enig jaar te dempen. In de kadernota en begroting 2020 ontbrak de benodigde budgettaire ruimte hiervoor evenwel. Het voordeel van de septembercirculaire is geoormerkt om de verwachte nadelen van de herziening van de verdelingssystematiek op te vangen. De herziening hangt als een donkere wolk boven alles wat in de komende jaren vanuit het gemeentefonds kan worden tegemoet gezien. De discussie over de normering was dan ook geparkeerd in afwachting van de meicirculaire2020 waarin uitsluitsel over de herziening werd verwacht. Nu de herziening met één jaar wordt uitgesteld, zullen wij ook een voorstel om tot een stabielere raming van de algemene uitkering te komen uitstellen (motie LW en D66, nr. 099). Dit neemt uiteraard niet weg dat wij ook de ontwikkelingen over de normering blijven volgen. Wij zullen motie 099 bovendien aan de orde stellen als onderdeel van de discussienota 2030, die naar verwachting gezamenlijk met de Kadernota 2021 in juli met de Raad wordt besproken.

ad 3. Halverwege 2019 zijn de gemeentefondsbeheerders gestart met de werkzaamheden om de verdelingssystematiek van het gemeentefonds beter te laten aansluiten bij het kostenniveau van de gemeenten. Om de ontwikkelingen daarin te kunnen volgen neemt de WODV deel in een klankbordgroep. Gezien de op het klassieke domein optredende grote aansluitverschillen hebben de fondsbeheerders inmiddels besloten om de herziening van de verdeling van het gemeentefonds een jaar uit te stellen en deze tijd te gebruiken om nader onderzoek te kunnen doen.

Belangrijkste resultaten

0.7.1

N.v.t.

Lasten

€ * 1000
Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39