Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste ontwikkelingen

Toename van aantal mensen met verward gedrag, mensen met zorgvraag (zorg-mijders) en/of daaraan gerelateerde woonoverlast;

Vergrijzing samenleving;

Invoering van de Wet VGGZ;

Toenemende focus op de aanpak van lokale ondermijnende criminaliteit.

Stijgende vraag om gemeentelijk toezicht op overlastgevende (vergunde) activiteiten (horeca, evenementen) mede als gevolg van terugtredend politietoezicht/-capaciteit.

Toegenomen noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van veiligheidsvraagstukken.

Belangrijkste resultaten

1.2.1

Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken.

Samenwerking is op operationeel niveau tot stand gebracht en geïntensiveerd. Er kan nog versterking plaatsvinden mbt de opschaling bij incidenten. Daarover vindt overleg met Zorg plaats.

1.2.2

Toename financiële bijdrage Veiligheidshuis.

1.2.3

Implementatie Wet VGGZ.

1.2.4

Het realiseren van een lokaal meldpunt ondermijnende criminaliteit en een lokaal ondermijningsoverleg waar signalen worden gewogen.

Op operationeel niveau lopen verschillende initiatieven, waaronder het ondermijningsoverleg met het RIEC Haaglanden en overleg met de politie, in het kader waarvan momenteel al een aantal zaken onderzocht worden.  De tweede helft van 2020 wordt ingezet op verdere realisering van de doelstellingen omtrent ondermijningsbeleid. Signalen omtrent ondermijning worden overigens reeds nu, steeds opgepakt. Ambtelijk is overigens geconstateerd dat voor het versterken van de informatiepositie en de uitvoering van de regiefunctie op ondermijning door de gemeente, additionele financiering (capaciteit) nodig is.

1.2.5

Aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers HEIT. Uitvoering van meer controles door omgevingsdienst Haaglanden.

Deze doelstelling is gerelateerd aan het nog verder uit te werken ondermijningsbeleid. De aandacht hiervoor is onder druk komen te staan. Begrijpelijkerwijs is de handhavingscapaciteit in de afgelopen maanden grotendeels besteed aan de Covid-19 pandemie. Willen we deze doelstellingen dit jaar nog realiseren, dan zal hier tijd en ruimte voor moeten worden vrijgemaakt.

1.2.6

De instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV).

Op het RBO van 3 juni is ingestemd met een extra bijdrage aan het RSIV ten behoeve van een uitbreiding van 1,5 fte voor de districtelijke aanpak van ondermijning.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -809
Voorgestelde wijziging € -28
Begroting na wijziging € -838
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39