Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste ontwikkelingen

Aanleg Rijnland Route

Belangrijkste resultaten

2.1.1

Onderzoek wegennet met bijbehorend maatregelenplan.

Begin 2020 heeft het adviesbureau Royal HaskoningDHV opdracht gekregen voor het verkeersonderzoek Wassenaar. Doel van dit onderzoek is om te zoeken naar maatregelen om de hoeveelheid verkeer en de ‘draagkracht’ van het Wassenaarse wegennet beter met elkaar in overeenstemming te brengen. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met de Wassenaarse bevolking gezocht in de vorm van bewonersavonden en online participatiemogelijkheden. Daarnaast wordt samengewerkt met een klankbordgroep waarin bewoners, ondernemers, hulpdiensten en de Fietsersbond zijn vertegenwoordigd. Het kentekenonderzoek om de hoeveelheid sluipverkeer door Wassenaar te bepalen stond gepland voor maart. In verband met de Coronacrisis en het dringende verzoek vanuit de regering zoveel mogelijk thuis te werken is dit uitgesteld tot een nader te bepalen moment. Ook de eerste bewonersavond van eind maart kon niet doorgaan.

2.1.2

Verbeteren bereikbaarheid van Wassenaar.

Voor de bereikbaarheid van Wassenaar is een betere doorstroming van de N44/A44 noodzakelijk. Onder begeleiding van het bureau Winkelman & Van Hessen is een sterkte en zwakteanalyse opgesteld en is gekeken naar de regionale en nationale kansen die kunnen worden benut. Deze kansen liggen in het verbinden van ecologische structuren en versterken van recreatie, maar ook het faciliteren van kennis- en onderzoekcentra in Leiden en Delft. Een volgende stap is het bepalen van denkrichtingen aan de hand van vier scenario’s. Deze scenario’s worden virtueel in kaart gebracht en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

2.1.3

Onderzoek naar het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsveiligheid.

Bij de asfalteringswerkzaamheden aan de Starrenburglaan die in het voorjaar plaatsvinden worden tevens maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te verbeteren. In de tweede helft van 2020 zal worden gewerkt aan een plan van aanpak fietsveiligheid.

2.1.4

Aanpak van zwerfvuil.

De voorbereiding en ondersteuning van de diverse acties om zwerfvuil te voorkomen zijn gereed. Vanwege het coronavirus is het de verwachting dat niet alle acties dit jaar tot uitvoering komen.

2.1.5

Actualiseren beheerplannen.

In 2016 zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bruggen opgesteld. Deze plannen geven inzicht hoe en wanneer de middelen worden ingezet om de kapitaalgoederen in stand te houden. Om een integrale afweging tussen de diverse kapitaalgoederen mogelijk te maken is de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen gewijzigd.

Dit jaar wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld waarin op basis van de areaalgegevens en kengetallen wordt bepaald op basis van het gestelde onderhoudsniveau, welk budget per kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal.

De vervolgstap is de beheervisie voor de openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Per kapitaalgoed worden de kaders uit de beheervisie vertaald naar onderhoudsplannen voor de openbare ruimte die medio 2021 gereed zullen zijn.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.594
Voorgestelde wijziging € -182
Begroting na wijziging € -3.775
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39