Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

5.1 Sportbeleid en activering

5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste ontwikkelingen

Nationaal Sportakkoord.

Landelijk wordt gestreefd naar een lager percentage niet-sporters. Dit streven is door Wassenaar overgenomen.

Nauwere samenwerking met het Wassenaars sportcontact in de ontwikkeling van het sportbeleid.

Belangrijkste resultaten

5.1.1

Beleidsuitgangspunten vanuit het Nationaal Sportakkoord worden vertaald naar het lokale beleid.

Na de ondertekening van de intentieverklaring met verschillende partijen uit het sociaal domein is de sportformateur aangesteld.
Inmiddels heeft er een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomst is een Kerngroep geformeerd die nu aan de slag gaat om het lokaal sportakkoord inhoudelijk vorm te gaan geven.

De kosten van de sportformateur en de bijdrage van het ministerie van VWS hiervoor zullen in de najaarsnota in de begroting worden verwerkt.

5.1.2

Uitvoeren van de sportnota “Sport is voor iedereen”.

De openstaande actiepunten uit de sportnota zullen worden meegenomen in de afspraken, die worden gemaakt met partners in het Lokaal Sportakkoord.

5.1.3

Investeren in groot onderhoud en mogelijke nieuwbouw sportfaciliteiten.

Zie hiervoor taakveld 5.2

5.1.4

Samenwerking stimuleren tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties door netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Door met elkaar aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord wordt de samenwerking geoptimaliseerd. Dit door gezamenlijke doelen af te spreken en te realiseren.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -537
Voorgestelde wijziging € -11
Begroting na wijziging € -548
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39