Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Bezuiniging onderhoud openbaar groen

Vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin Horst & Weide

Gebiedsontwikkeling Valkenburg

Klimaatverandering

Toename van ziekten, plagen en exoten bestrijding

Belangrijkste resultaten

5.7.1

Actualiseren beheerplannen.

In 2016 zijn de beheerplannen voor de kapitaalgoederen groen, speelvoorzieningen en water opgesteld. Deze plannen geven inzicht hoe en wanneer de middelen worden ingezet om de kapitaalgoederen in stand te houden. Om een integrale afweging tussen de diverse kapitaalgoederen mogelijk te maken is de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen gewijzigd.

Dit jaar wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld waarin op basis van de areaalgegevens en kengetallen wordt bepaald op basis van het gestelde onderhoudsniveau, welk budget per kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal.

De vervolgstap is de beheervisie voor de openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Per kapitaalgoed worden de kaders uit de beheervisie vertaald naar onderhoudsplannen voor de openbare ruimte die medio 2021 gereed zullen zijn.

5.7.2

Plan van aanpak herstel kade Havenkanaal.

Uitvoering van het zuidelijke deel staat gepland voor 2022. Om dit mogelijk te maken zal nog dit jaar een plan van aanpak opgesteld moeten worden zodat in 2021 de engineering kan plaatsvinden. Vanwege beperkte capaciteit en recent in combinatie met inzet voor corona-gerelateerde zaken, is voor het plan van aanpak slechts beperkte voortgang geboekt. De slechte staat van de waterkering en de daarom noodzakelijke voortgang noopt om extra capaciteit in te gaan zetten.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.745
Voorgestelde wijziging € -89
Begroting na wijziging € -3.834
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39