Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

Inclusieagenda: in de commissie sociaal domein is aandacht gevraagd voor het VN verdrag voor mensen met een handicap.

Belangrijkste resultaten

6.1.1

Er is een plan van aanpak ‘Langer thuis wonen’ opgesteld. In dit plan van aanpak is ook een lokale en concrete uitwerking gegeven aan het landelijke actieprogramma "Eén tegen eenzaamheid".

De uitvoeringsorganisaties (o.a. SMOW) zorgen in samenspraak met gemeente en andere partners voor voldoende welzijnsaanbod, dat een bijdrage levert aan bestrijding, voorkoming en vermindering van eenzaamheid. Hiervoor is een werksessie over het thema eenzaamheid gepland op 2 juni en wordt de definitieve aanpak van eenzaamheid in oktober gepresenteerd.

6.1.2

Actieve burgerparticipatie is verankerd in  ‘Wassenaar zijn we samen’  en de rol die de wijkmanager vervult.

Naar aanleiding van de avond in het kader van de Civil Society op 27 november 2019 is er een inventarisatie gemaakt van onderwerpen die het meest leven onder de Wassenaarse inwoners. Het blijkt dat onderwerpen als Verkeer, Groen en Duurzaamheid hoog op de agenda staan. Het college wil samen met de buurtverenigingen kijken welke zaken op korte termijn opgepakt kunnen worden in de vorm van een co-creatie. Door de uitbraak van het coronavirus is dit helaas voor onbepaalde tijd opgeschort.
In relatie tot bovenstaande is het van groot belang dat er intern goede afstemming plaatsvindt tussen gebiedsgericht werken en het werk van de wijkmanagers. Deze samenwerking wordt steeds meer gezocht en zal vooral voor de uitvoering van de Omgevingswet onmisbaar zijn.
De overige taken waar wijkmanagement momenteel en de komende tijd aan meewerkt is de invoering van de Omgevingswet, Duurzaamheid en de ontwikkeling van de brede ( netwerk) welzijnsorganisatie en het opstellen van de Sociale Kaart. Veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie spelen in het wijkmanagement een belangrijke rol.

6.1.3

Integrale aandacht voor inclusie.

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag.

Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein.
Het VN-Verdrag heeft als doel dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen.
Om tot een inclusieve samenleving te komen is het noodzakelijk om in te zetten op bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.
1.   Bewustwording is nodig om inwoners en medewerkers van een gemeente zich te laten realiseren dat er drempels in de samenleving zijn voor mensen met een beperking.
2.   Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking zorgt ervoor dat er begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken. Mensen met en mensen zonder beperking.
3.   Toegankelijkheid is altijd een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen.

Levensdomeinen
Een inclusieve samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten van het leven van inwoners. Het betreft de domeinen onderwijs & ontwikkeling, wonen, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer welzijn, gezondheid & ondersteuning.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.509
Voorgestelde wijziging € -70
Begroting na wijziging € -1.579
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39