Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.2 Wijkteams

6.2 Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein leiden tot een noodzaak om een gezamenlijke en bestuurlijke ambitie op het welzijn en visie op de organisatie en dienstverlening in het welzijnsveld te formuleren.

Belangrijkste resultaten

6.2.1

Onderzoek naar organisatie en dienstverlening in het welzijnsveld en verstevigen van een breed welzijnsnetwerk. In samenwerking met diverse kernpartners werken aan verbeteren van de toegang tot het sociaal domein.

Continueren van het telefonisch WWZ loket voor de toegang tot het jeugd- en het volwassen domein dat 5 dagen per week, 8 uur per dag bereikbaar is en waar iedere beller en mailer adequaat geholpen wordt. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan haar wettelijke taak voor de adequate toeleiding naar -en toegang tot de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Dit zorgt voor een laagdrempelige, eenduidige toegang tot de dienstverlening en voor een goede bereikbaarheid van gemeente en maatschappelijke partners binnen het sociaal domein.
Informatie en advies voor alle inwoners – helder, op maat gesneden en voor het grijpen – werkt preventief en zal op termijn druk op ‘dure’ maatwerkvoorzieningen verminderen. Daarnaast zorgt een gezamenlijk telefonisch loket - voor en door - meerdere partners voor een verbetering van de dienstverlening. Inwoners en professionals kunnen elkaar via 1 loket vinden. Tevens wordt er gestreefd naar een fysiek loket voor het Sociaal Domein, hiertoe wordt in 2020 onderzoek uitgevoerd.

Vanaf 2017 is het telefonisch WWZ loket uitgevoerd voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Gemeente Voorschoten heeft gekozen voor een ‘eigen’ telefonisch loket. Vanaf 1 januari 2020 heeft Wassenaar daardoor ook een zelfstandig telefonisch WWZ loket. Door expertise en lokale kennis is het loket effectiever, maar de kosten voor Wassenaar zijn wel hoger.     
Beperktere openingstijden is geen optie, omdat daarmee voorbij wordt gegaan aan wettelijke bepalingen en regionale afspraken. Beperktere kwaliteit (lees: niveau en certificering medewerkers) is geen optie omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hiervoor vastgestelde richtlijnen hanteert. Efficiëntie wordt wel bereikt door de telefonische en digitale toegang integraal op te pakken. In 2018 is na een motie in de raad een toezegging gedaan te komen tot de inrichting van een Sociale kaart Wassenaar. De uitvoering van de telefonische dienstverlening en het lokale onderhoud en beheer van de sociale kaart wordt met ingang van 2021 integraal opgepakt.  

6.2.2

Ingebruikname digitale sociale kaart en borgen lokaal beheer.

In 2019 is gestart met bijeenkomsten (werksessies) van partijen in het welzijnsnetwerk Wassenaar, met als doel te komen tot een stevig netwerk met verbindingen van welzijn tot en met zorg- en ondersteuning en van het Jeugd- tot het Volwassendomein. En te komen tot een gezamenlijke agenda en aanpak van welzijnsopgaven met een duidelijke focus op preventie.

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein leiden tot een noodzaak om een gezamenlijke en bestuurlijke ambitie op het welzijn en visie op de organisatie en dienstverlening in het welzijnsveld te formuleren.

6.2.3

Inrichten van goede communicatie over de sociale kaart richting inwoners en professionals.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -529
Voorgestelde wijziging € -81
Begroting na wijziging € -610
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39