Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

In samenwerking met H6 krijgen wij resultaten ingekochte producten beter in beeld. Resultaat: we kunnen beter sturen. Toelichting: door betere rapportage zijn wij in staat de inkoop en daarmee de dienstverlening verder te verbeteren.

Belangrijkste resultaten

6.71.1

Het stimuleren van het gebruik van voorliggende voorzieningen.

Ondanks de coronamaatregelen blijft de Buurtcirkel actief. De deelnemers kunnen hun sociaal netwerk uitbreiden en zijn actief met digitale communicatie.
Daarnaast zijn voorbereidende gesprekken gevoerd voor een nieuwe werkwijze ter ondersteuning van mensen met mentale problemen, die aansluiten bij de reeds ingezette preventieve samenwerking. Na de zomer zal de Raad hierover nader worden geïnformeerd.

6.71.2

De middelen voor zorg en ondersteuning effectief en efficiënt inzetten.

6.71.3

De kosten en het gebruik van de maatwerkdienstverlening beheersen en monitoren.

Ontwikkeling curatieve schuldhulpverlening
Iedereen uit Wassenaar kan zich gratis aanmelden bij Plangroep voor budgetbeheer, ongeacht inkomen. Ook hoeft er geen sprake te zijn van een problematische schuld. Natuurlijk moet er wel een relatie zijn naar schulden. De gemeente Wassenaar heeft dit ingekocht bij Plangroep, de uitvoerder van de curatieve schuldhulpverlening. Zodat iedere inwoner hulp kan krijgen om bij het huishoudboekje op orde houden. Wanneer het nodig is kan Plangroep maandelijks inhoudingen laten verrichten op de uitkering, het inkomen, voor betalingen van bv de huur of energie, zorgverzekering.

Gebleken is begin 2020 dat de aanvragen voor curatieve schuldhulpverlening teruggelopen zijn. Dit kan te maken hebben met de preventieve schuldhulpverlening, die door de acties in het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid lokaal meer vorm gegeven is in Wassenaar. Er is een armoederegisseur aangesteld, de overleggen tussen alle partijen die met schulden te maken hebben zijn aangetrokken, het noodfonds “de Kracht” heeft in een aantal casussen rondom problematische schulden een grote rol gespeeld. Sinds maart 2020 heeft de terugval van aanvragen vrijwel zeker te maken met de verminderde incassomaatregelen gedurende de Coronacrisis. Maar de verwachting is dat de aanvragen over enkele maanden weer toe zullen nemen.
Door het teruglopen van de curatieve schuldhulpverlening en het innovatief opzetten van de preventieve schuldhulpverlening zal naar alle waarschijnlijkheid Wassenaar een minder grote financiële bijdrage hoeven te doen aan de curatieve schuldhulpverlening (Plangroep) in de toekomst

Preventieve schuldhulpverlening
Vanuit de preventieve schuldhulpverlening wordt momenteel met verschillende projecten ingezet op het voorkomen van schuldenproblematiek in samenwerking met lokale partners, waaronder SMOW. In de eerste plaats zorgen we er dus voor dat mensen geen beroep hoeven te doen op de gemeente (primaire preventie). In de tweede plaats proberen we met preventie het vroegtijdig signaleren van schulden te bevorderen (secundaire preventie). En in de derde plaats proberen we terugval en recidive te voorkomen (tertiaire preventie).

Er is een pilot gestart in april 2020 “vroeg er op af “ in het kader van de vroegsignalering Wassenaar. Kwadraad zal uitvoering aan dit project geven.

6.71.4

Vormgeven inclusieve samenleving.

De aandacht voor inclusieve samenleving wordt gedurende dit jaar belegd binnen de thema's zelf. We geven aandacht aan diverse groepen en mensen met een beperking.

6.71.5

Beter sturen op inkoop.

We zorgen ervoor dat contracten nageleefd worden.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.688
Voorgestelde wijziging € 35
Begroting na wijziging € -2.653
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39