Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de noodzaak voor de opstellen van een actieplan duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Belangrijkste resultaten

6.72.1

Uitvoering maatregelen actieplan jeugdhulp 2019-2021 gericht op meer grip op kosten en regie op de toegang.

In het kader van het actieplan jeugdhulp 2019-2021 wordt gewerkt aan de uitvoering van verschillende maatregelen geclusterd op thema's. Medio 2020 staat een (tussen)evaluatie gepland op basis waarvan tussentijds bijsturing mogelijk is.

Er wordt binnen het thema kwalitatieve en kostenbewuste toegang onder andere gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen van het starten van een pilot praktijk ondersteuner jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-ggz) in overleg met de huisartsen. Er wordt naar gestreefd dat een pilot medio 2020 kan starten. De kosten op jaarbasis worden ingeschat op ongeveer € 100.000. Voor 2020 moet daarom rekening worden gehouden met een benodigd bedrag van € 50.000. Deze kosten worden binnen de budgetten (budgetneutraal) in dit taakveld opgevangen.

6.72.2

Uitvoering maatregelen actieplan jeugdhulp 2019-2021 gericht op meer grip op kosten en regie op de toegang.

In het kader van het actieplan jeugdhulp 2019-2021 worden op basis van thema's verschillende maatregelen uitgevoerd.  Binnen het thema preventie is een van de maatregelen evaluatie van de inzet jeugdhulp via het lokale jeugdteam Centrum Jeugd en Gezin Wassenaar per 2021. Binnen het CJG Wassenaar wordt intensieve ambulante gezinsbegeleiding door Jeugdformaat ingezet. Dit levert een waardevolle bijdrage aan de lokale zorgstructuur, vooral vanwege de expertise veiligheid. Op basis van een evaluatie moet worden bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden dit wordt gecontinueerd per 2021.

6.72.3

Invoering en doorontwikkeling resultaatgerichte jeugdhulpstelsel. Onder andere Jeugdhulpvervoer is lokaal ingeregeld.

Als gevolg van de uitspraak op de rechtszaak is de aanbesteding van (hoog) specialistische jeugdhulp opgeschort en zijn voor 2020 overbruggingscontracten afgesloten. Er vindt nauw overleg met jeugdhulpaanbieders plaats via dialoogtafels om samen verder te bouwen aan een resultaatgericht jeugdhulpstelsel. Het streven is de aanbesteding medio 2020 weer op te starten.

6.72.4

Scala van jeugdhulp en jeugdbescherming voorzieningen beschikbaar stellen.

Voor de toelichting op dit taakveld wordt verwezen naar de bijlage Jeugdhulp.

6.72.5

Regionale transformatieagenda 2019-2021 verder uitvoeren.

Binnen het regionale transformatieprogramma zijn de speerpunten verder verbeteren vakmanschap van professionals en verder verbeteren van de residentiële zorg.

In het kader van het actieplan jeugdhulp 2019-2021 is binnen het thema kwalitatieve en kostenbewuste toegang een van de maatregelen dat wordt geïnvesteerd in jeugdconsulenten, zowel in capaciteit als in training. Dit ook om kostenbewust verwijsgedrag verder te verbeteren.  

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.380
Voorgestelde wijziging € -488
Begroting na wijziging € -3.868
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39