Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste ontwikkelingen

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg treedt per 1 januari 2020 in werking.

Belangrijkste resultaten

6.81.1

In 2020 monitoren en optimaliseren we de uitvoering van de Wvggz. Dit gebeurt op uitvoerend en bestuurlijk niveau met partners uit de zorg-, veiligheids- en strafketen.

6.81.2

Tweede helft  2020 is het uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang gereed.

6.81.3

Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk rondom bemoeizorg.

In Wassenaar zijn inwoners die zorg en ondersteuning mijden en te maken hebben met complexe problematiek. In het Signaleringsoverleg kan deze casuïstiek besproken worden en proberen de gemeente en de betrokken partners de benodigde zorg en ondersteuning voor deze inwoners te regelen. Naar aanleiding van de evaluatie van dit overleg eind 2019 is een nieuw onderliggend convenant bemoeizorg en signaleringsoverleg opgesteld en getekend. Hiermee zijn de samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen verder aangescherpt en committeren zij zich aan het gezamenlijk ondersteunen van kwetsbare inwoners uit Wassenaar. Het convenant voorziet daarnaast in de rechts- en privacybescherming van de inwoners.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -126
Voorgestelde wijziging € -18
Begroting na wijziging € -144
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39