Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste ontwikkelingen

Door de stijgende kosten voor jeugdhulp is de noodzaak voor het opstellen van een actieplan duidelijk. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Belangrijkste resultaten

6.82.1

Invoering en doorontwikkeling resultaatgericht jeugdhulpstelsel.

Voor een uitgebreide toelichting op dit taakveld wordt verwezen naar bijlage 1. Jeugdhulp.

In het kader van het actieplan jeugd wordt binnen het thema integrale zorg en ondersteuning gewerkt aan uitvoering van de maatregel opstellen van een maatwerkprogramma voor implementatie van het regionale programma beter samenspel om de verbindingen tussen de Gecertificeerde Instellingen en het lokale jeugdteam verder te verbeteren.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.268
Voorgestelde wijziging € -142
Begroting na wijziging € -1.410
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39