Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste ontwikkelingen

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet
Op 1 april 2020 heeft het Rijk vanwege grote uitdagingen bij de implementatie - mede door de maatregelen rondom het coronavirus besloten de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen. Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het voorstel om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen en op 1 januari 2022 plaats te laten vinden. Na de zomer zal de Kamer over de nieuwe datum debatteren . In de Kamerbrief met het kenmerk 2020-0000174160 zijn de redenen voor uitstel opgenomen. Op hoofdlijnen gaat het om: a. vertraging in de mondelinge behandeling door de Eerste Kamer van het Aanvullingsbesluit natuur en Aanvullingswet, b. vertraging in het beschikbaar komen van de standaard voor de publicatie van Omgevingswetdocumenten waardoor ook bij leveranciers van plansystemen vertraging ontstaat, inclusief minder tijd om te oefenen met de functionaliteiten in de planketen en c. de verwerving en implementatie van lokale software door bevoegd gezagen komt niet voortvarend genoeg op gang.

Gemeenten krijgen door dit uitstel meer tijd om ervoor te zorgen dat bij inwerkingtreding in ieder geval aan de minimale eisen van de wet wordt voldaan. Daarbij hebben we een langere periode om te oefenen en processen, regels en de werkwijze waar nodig door te ontwikkelen en zo vertraging die is ontstaan door de maatregelen rondom het coronavirus, in te lopen.

Belangrijkste resultaten

8.1.1

Per 1 januari 2021 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet.

Op 1 april 2020 is het bericht gekomen dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het voorstel om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen en op 1 januari 2022 plaats te laten vinden. Na de zomer zal de Kamer over de nieuwe datum debatteren. In de werkzaamheden en werkprocessen sorteren we voor op de komst van de Omgevingswet. Daarbij volgen we voor de invoering van de Omgevingswet de VNG lijst die de minimale eisen en aanbevelingen benoemt.
Conform deze lijst is het binnen 8 weken kunnen verlenen van een omgevingsvergunning een eerste prioriteit. Voor realisatie van dit uitgangspunt is een goed en mogelijk aangepast werkproces in de hele organisatie van belang.

Voorsorteren betekent ook dat in 2020, in het verlengde van de huidige structuurvisie Wassenaar 2025 “landgoed aan zee”, wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een plan van aanpak voor het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan voor de gemeente.

De bestaande bestemmingsplannen zullen in het kader van het overgangsrecht gezien worden als omgevingsplan.

Herontwikkeling Den Deijlschool-locatie
Herontwikkeling van de locatie Middelweg biedt kansen om de beschikbare ruimte en middelen efficiënter te gebruiken en invulling te geven aan de woningtaakstelling van de gemeente Wassenaar. De locatie Middelweg is per direct beschikbaar, de doorlooptijd van een ontwikkelcompetitie is globaal 8 maanden, dat betekent dat er over circa 2,5 jaar een totale ontwikkeling gerealiseerd zou kunnen zijn.

Om uiteindelijk meer woningen te kunnen realiseren wordt veel inzet gepleegd op het verder brengen van lopende projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Havenkade 71, Van Polanenpark 105, Ridderlaan/Poortlaan, ANWB en de Stompwijckstraat. Daarnaast worden momenteel meerdere procedures voor verzoeken voor individuele initiatieven/woningen doorlopen. Enkele voorbeelden zijn: Ammonslaantje 39a, herbestemming van voormalig Nias terrein, Het Kerkehout 64, herontwikkeling kwekerij Rijksstraatweg 607 (Griffioen).

8.1.2

Actueel ruimtelijk toetsingskader Villawijken.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -999
Voorgestelde wijziging € -198
Begroting na wijziging € -1.197
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39