Voorjaarsnota 2020

Overzicht projecten

Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

OGB

Startdatum project

1-12-2017

Rapportageperiode

1-8-2019

31-3-2020

Projectfase

Realisatiefase

Einddatum project

31-12-2020

Peildatum rapportage

1-4-2020

Omschrijving project

Dit project behelst de historische buitenplaats De Paauw (rijksmonument) met het raadhuis en het omliggende park (15 hectare). Zowel in het raadhuis als park is/was sprake van achterstallig onderhoud. Voor de buitenzijde van het raadhuis en voor het park heeft de raad besloten over te gaan tot grootschalig onderhoud, welke mede door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland mogelijk is gemaakt.  
Het project bestaat uit drie onderdelen:
1.   herstel park inclusief Raadhuislaan
2.   herstel van de buitenzijde van het raadhuis;
3.   duurzaam exploitatiemodel.

1. herstel park
Op basis van de cultuurhistorische waarden van het park is een beheervisie opgesteld. Deze visie is vertaald naar uitvoeringsmaatregelen, die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Tevens is de visie geborgd in een beheerplan. Feitelijk is de restauratie van het park klaar. Besluitvorming en de daarbij behorende financiering over de aanpak van de parkeersituatie, het herstel van de Prinsessetuin en een aantal tuinornamenten is afhankelijk van de besluitvorming over de toekomst.

2. herstel van de buitenzijde van het raadhuis
In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) is de restauratie en het eindbeeld bepaald. Het uiterlijk is gebaseerd op de Paauw in de tijd van Pr. Frederik (passende Bentheimer zandsteen tint). De restauratie van de buitenzijde is momenteel in een afrondend stadium en zal voor de zomer van dit jaar worden afgerond.  

3. duurzaam exploitatiemodel
Om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel voor de buitenplaats de Paauw, zijn opties van gebruik en eigendom in relatie tot haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht. Dit vormde de basis voor het besluit over het eigendom dat op 15 oktober 2019 is genomen. De raad besloot de buitenplaats in eigendom te houden, maar verzocht een aantal varianten te onderzoeken om de exploitatie verder te optimaliseren. Daarna kan een besluit worden genomen over de toekomstige functie en de restauratie van de binnenzijde. Met de restauratie worden ook aanpassingen aan de tijd verricht. Het besluit wordt verwacht op 19 mei 2020.

Daarnaast wordt ook afgestemd met het groot onderhoud van de Raadhuislaan.

Aspect van rapportage

Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waar zo nodig externe expertise wordt ingeschakeld.

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Ja

Budget

Krediet

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Krediet bestaat uit: - park € 450.000 - exploitatiemodel € 90.000 en € 25.000 - herstel buitenzijde raadhuis € 2.735.000 excl btw. (€ 2.815.000 incl btw)
Besteed € 415.000 + € 54.000 + € 2.277.000 = € 2.746.000
Verplichtingen € 35.000 + € 61.000 + € 458.000 = € 554.000                                                                                                                      

Stand van zaken

Verleend krediet

3.300.000

Besteed tot peildatum

2.746.000

Verplichtingen (geregistreerd)

554.000

Restant krediet voor afronding

0

Dekking

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Subsidie € 1.000.000
Exploitatie € 450.000
Reserve € 115.000
Te activeren: € 1.735.000 + rekening wordt gehouden met een overschrijding van € 100.000 voor de restauratie werkzaamheden.

Stand van zaken

Bedrag dekking

3.300.000

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Door extra tussenstap en de vertraging in werkzaamheden zijn meer uren nodig dan voorzien. Dit wordt zo beperkt mogelijk gehouden bijvoorbeeld door de projectgroepbijeenkomsten terug te brengen tot een absoluut minimum tot dat alle onderzoeksresultaten en de richting voor restauratie binnenzijde helder zijn.

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

1622

Besteed tot peildatum

1600

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Restauratie park ligt op schema. Slechts aanleg van een nieuwe brug achter de Prinsessetuin en aanleg nieuw wandelpad in het voorpark (€ 35.000) resteert.
Restauratie buitenzijde: de restauratie van de buitenzijde heeft als gevolg van slechte weeromstandigheden vertraging opgelopen. Afronding van de restauratie is voorzien voor de zomerperiode 2020. De gevolgen als gevolg van Corona kunnen nu nog moeilijk overzien worden; deze hebben invloed op de inzet van vaklieden.
Toekomstvisie is door extra tussenstap die de raad vraagt met 7 maanden verlengd, het project zal in 2021 pas worden afgerond. Mede door de complexe voorbereidingen van de restauratie binnenzijde.

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

31-12-2020

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

1-6-2021

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39