Voorjaarsnota 2020

Overzicht projecten

Herontwikkeling Den Deylschool

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

1-1-2016

Rapportageperiode

1-4-2019

31-3-2020

Projectfase

Einddatum project

31-12-2021

Peildatum rapportage

1-4-2020

Omschrijving project

Met het vrijkomen van de Deijlerschool aan de Middelweg en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. RO is een collegebesluit aan het voorbereiden om een voorbereidingskrediet te verkrijgen voor de voorbereiding van een ontwikkelcompetitie met als om op deze locatie woningen te ontwikkelen op basis van onderstaande opgave :
a.   Minimaal 35 middeldure huur (700 – 950) of koop (€ 225.000,- tot € 350.000,-) woningen;
b.   25% van de totale ontwikkeling met een minimale afmeting van 1.500 m2 voor de realisatie van een (gecombineerd) sociaal woonprogramma.
MO is een collegebesluit aan het voorbereiden om een sociaalplein toe te voegen aan deze locatie waarbij het uitgangspunt is dat deze integraal ontwikkeld wordt samen met de woningbouwopgave.
Het project Sociaal Plein / herontwikkeling Den Deijlschool ligt dus momenteel stil.

Aspect van rapportage

Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Na verkrijgen van een voorbereidingskrediet worden de stedenbouwkundige / planologische kaders vastgesteld. Vervolgens komt er voor de ontwikkelcompetitie (soort aanbesteding) een marktverkenning. Dit proces zorgt dat de opgave getoetst kan worden bij de marktpartijen en we nog voor de ontwikkelcompetitie kunnen bepalen of de plannen haalbaar zijn. MO zal na positief besluit van het college direct bij het proces betrokken zijn en richting geven aan het opstellen van een sociaal programma voor de sociale invulling op deze locatie. Het participatie traject met de directe omwonenden zal zowel voor de start van de ontwikkelcompetitie als tijdens ingezet worden.

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Krediet

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Er wordt namens RO voorbereiding getroffen voor het aanvragen van een voorbereidingskrediet om de interne uren van het projectteam en de externe uren van externe partijen te kunnen waarborgen.

Stand van zaken

Verleend krediet

Besteed tot peildatum

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

Dekking

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Stand van zaken

Bedrag dekking

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

De planvoorbereidingsuren zijn geraamd op 700 uur.

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Maart 2020 – september 2020 opstellen programma en voorbereiden ontwikkelcompetitie
Oktober 2020 marktverkenning
November 2020 start ontwikkelcompetitie

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

31-12-2021

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39