Voorjaarsnota 2020

Overzicht projecten

Havenkanaal

Soort rapportage

Eindrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

21-11-2016

Rapportageperiode

1-9-2019

31-3-2020

Projectfase

Ontwerpfase

Einddatum project

31-12-2026

Peildatum rapportage

31-3-2020

Omschrijving project

Verbeteren beeldkwaliteit Havenkanaal, van de kop van de haven aan de Oostdorperweg tot en met De Princehaven aan de Wassenaarse Wetering.

Aspect van rapportage

Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Bestemmingsplan Dorpshaven en ontwerp herinrichting openbare ruimte langs gehele havenkanaal.

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Nee

Budget

Krediet

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Krediet is beschikbaar gesteld door de raad op 21 november 2016. Dit krediet is afgesloten bij de jaarrekening 2018.

Stand van zaken

Verleend krediet

0

Besteed tot peildatum

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

Dekking

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Het restant bij afsluiting van het krediet is teruggevloeid in de algemene reserve.

Stand van zaken

Bedrag dekking

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Omdat het krediet door de raad bij de jaarrekening van 2018 is afgesloten, kan op dit moment geen vervolg gegeven worden aan het Project Havenkanaal.

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

0

Besteed tot peildatum

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage in najaar 2019. Vanwege het ontbreken van een budget voor de openbare ruimte wordt hiervoor nog geen definitief ontwerp uitgewerkt.

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

31-12-2026

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39