Voorjaarsnota 2020

Overzicht projecten

Lokale energiestrategie

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

31-1-2019

Rapportageperiode

1-1-2010

31-3-2020

Projectfase

Realisatiefase

Einddatum project

30-12-2022

Peildatum rapportage

1-4-2020

Omschrijving project

Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en warmtetransitie

Aspect van rapportage

Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Ja

Budget

Krediet

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Het krediet is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2020 (structureel € 100.000). Incidenteel krediet is beschikbaar gesteld met de jaarrekening 2018 (incidenteel € 208.000 en € 35.192).

Stand van zaken

Verleend krediet

343.192

Besteed tot peildatum

102.503

Verplichtingen (geregistreerd)

70.000

Restant krediet voor afronding

170.689

Dekking

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

De dekking is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2020. De dekking van het incidentele krediet is vastgesteld met de jaarrekening 2018. Het restant krediet (€ 170.689) van de incidentele middelen wordt vanuit de jaarrekening 2019 doorgeschoven naar 2020.

Stand van zaken

Bedrag dekking

343.192

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen.

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

1.700

Besteed tot peildatum

450

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

30-12-2022

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

30-12-2022

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39