Voorjaarsnota 2020

Overzicht projecten

Sporthal Wassenaar

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

4-9-2017

Rapportageperiode

1-1-2019

31-3-2020

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

5-9-2022

Peildatum rapportage

1-4-2020

Omschrijving project

Realisatie van een multifunctionele combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).

Aspect van rapportage

Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

In de raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld voor de bouw van de multifunctionele sporthal. Nadat de architectenselectie heeft plaatsgevonden is de architect samen met projectleiders en gebruikersgroepen aan de slag gegaan om het Programma van Eisen te herijken en het Schets Ontwerp op te stellen. Dit is inmiddels afgerond. Juli 2020 zal het Voorlopig Ontwerp zijn afgerond en september 2020 het Definitief Ontwerp. Omdat het de wens is zo snel mogelijk te starten met de bouw is een aantal activiteiten naar voren gehaald die het proces versnellen. Hiervoor moet een deel van het investeringskrediet voor 2021 naar voren worden gehaald. Tevens is een SPUK aanvraag gedaan. Het is nog onduidelijk hoeveel subsidie voor de sporthal zal worden uitgekeerd, aangezien het landelijk beschikbare budget wordt verdeeld over alle gemeentes die een aanvraag in hebben gediend. In 2021 zal weer een SPUK subsidie worden ingediend voor de sporthal.

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Krediet

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Voorbereidingskrediet van € 70.000 incl. btw voor de sporthal moet worden aangevuld tot € 885.720 om het realisatieproces te versnellen.

Stand van zaken

Verleend krediet

70.000

Besteed tot peildatum

490

Verplichtingen (geregistreerd)

815.720

Restant krediet voor afronding

885.230

Dekking

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Budget voor realisatie Sporthal van € 7,4 miljoen incl. btw is opgenomen als investeringsbedrag vanaf 2021. Met de structurele lasten hiervan is in meerjarig perspectief rekening gehouden.

Stand van zaken

Bedrag dekking

Sporthal: 7,4 miljoen

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

NTB

Besteed tot peildatum

8u/week per april 2019.

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Aanbesteding sporthal eind 2019, besluitvorming 2020 en geplande oplevering sporthal medio 2022.

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

5-9-2022

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39