Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen

De invoering van de wettelijke verplichting voor het opstellen en uitvoeren van een Integraal Huisvestingsplan IHP.

Belangrijkste resultaten

4.2.1

Implementeren van het IHP, door de keuzes die daarin met elkaar zijn gemaakt, over noodzakelijke  en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.

In het kader van de implementatie van het IHP is het projectoverleg met de Kievietschool gestart ter voorbereiding op het plan rond de renovatie of nieuwbouw van deze school. Bovendien is het gesprek met het Rijnlands lyceum gestart over de definitieve huisvesting van het internationaal onderwijs.

4.2.2

In nauwe samenwerking met schoolbesturen uitvoering geven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in dit plan en de, in 2020 te actualiseren, verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wassenaar.

4.2.3

In 2020 voor de eerste keer uitvoeren van jaarlijkse monitor van het Integraal Huisvestingsplan, waarbij het uitgangspunt is dat dit plan elke vier jaar wordt herijkt.

4.2.4

Actualiseren en vaststellen van de leerlingenprognose.

4.2.5

Aanpassen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

De eerste wijziging van de verordening Onderwijshuisvesting heeft in juni 2020 plaatsgevonden. In deze eerste wijziging zijn de normbedragen aangepast aan de geldende VNG-normen.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -790
Voorgestelde wijziging € -35
Begroting na wijziging € -825
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39