Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vormgeven van VVE-beleid door gemeenten.

De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt, door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen, steeds belangrijker.

Belangrijkste resultaten

4.3.01

Actieve deelname Regionale Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en lokaal directeurenoverleg.

4.3.02

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is net als in 2019 ook in 2020 trekker van de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en zorg.

Door Corona heeft de voortgang in het samenwerkingsverband vertraging opgelopen.

4.3.03

De SAD pakt, in opdracht van de gemeente en de scholen, haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid. De SAD vormt een belangrijke schakel in Wassenaar voor hoogwaardig onderwijs en passende zorg.

4.3.04

Het beleidsplan vroeg- en voorschoolse educatie is geïmplementeerd, uitvoering VVE-beleid.

4.3.05

Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen. In 2020 is de nodige capaciteit voor de plaatsing voor Wassenaarse vluchtelingen kinderen gewaarborgd.

4.3.06

Uitvoeren, monitoren en evalueren brede regeling combinatiefuncties. Inzetten van gelden voor cultuureducatie via scholen.

4.3.07

Uitvoeren, monitoren en evalueren brede regeling combinatiefuncties. Inzetten van gelden voor cultuureducatie via scholen.

4.3.08

Uitvoering Arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters.

4.3.09

Het gebruik van peuteropvang wordt gestimuleerd.

4.3.10

Ontwikkelen Lokale Educatie Agenda. In 2020 specifiek aandacht voor LHBTI voorlichting.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.453
Voorgestelde wijziging € -41
Begroting na wijziging € -1.494
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39