Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

5.2 Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste ontwikkelingen

De gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten dat een nieuwe multifunctionele sporthal en een nieuwe gymzaal gerealiseerd worden.

Invoering Wet Markt en Overheid en een gewijzigd BTW stelsel sport.

Belangrijkste resultaten

5.2.1

Aanbesteding voor de bouw van de sporthal en de gymzaal worden afgerond. Realisatie gymzaal vierde kwartaal 2020 en start bouw sporthal derde kwartaal 2020.

Aanbesteding voor de architect voor de bouw van de sporthal is afgerond. Gestart is met het schetsontwerp (SO). Deze zal eind april klaar zijn. Het Voorlopig Ontwerp zal juli klaar zijn en het Definitief Ontwerp september 2020. Er zal zo snel mogelijk worden gestart met de bouw. Planning start bouw is 1e kwartaal 2021.

Specifieke uitkering stimulering Sport (SPUK-Sport)
Er is een SPUK-aanvraag ingediend voor het bedrag op basis van de ramingen in de begroting 2020. Aangezien naar rato van het aantal aanmeldingen en investeringsvolume het budget landelijk wordt verdeeld, moet afgewacht worden of en welke SPUK-bijdrage zal worden toegekend. Voor 2021 zal weer een SPUK-aanvraag worden ingediend, ook voor de sporthal.

5.2.2

Herziene contracten sport die voldoen aan de wet Markt en Overheid en waarbij beheer en onderhoud ondergebracht zijn bij de verenigingen.

In 2020 worden transparante huur- en/of gebruiksvergoedingen doorgevoerd. Hiervoor worden nieuwe contracten met gebruikers van gemeentelijke eigendommen gesloten.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.171
Voorgestelde wijziging € 12
Begroting na wijziging € -1.160
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39