Voorjaarsnota 2020

5.2 Sportaccommodaties

Financiën

Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

165

0

165

Totaal lasten

-1.171

12

-1.160

Saldo van baten en lasten

-1.006

12

-995

Onttrekking reserves

16

0

16

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

16

0

16

Geraamde resultaat

-990

12

-979

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Multifunctionele Sporthal
Voor de versnelling van het voorbereidingstraject van de sporthal moet een deel van het voor 2021 geplande investeringskrediet van € 7.411.000 (inclusief btw) naar voren worden gehaald. Voor 2020 tot aan de start van de bouw schatten we in € 732.000 exclusief btw (€ 885.700 inclusief) nodig te hebben voor de ontwerpfase (inclusief architect), de sloopkosten, kosten voor engineering, legeskosten en overige kosten in de initiatiefase. Met de structureel te dekken kapitaallasten als gevolg van de totale investering van € 7,4 miljoen is in meerjarig opzicht rekening gehouden in de Programmabegroting 2020-2023 (zie bijlage 2).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39