Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste ontwikkelingen

Het cultuurbeleid 2017-2020 loopt af.

Regionale invoering Cultuuranker-methodiek.

De gemeentelijke bijdrage aan het brede scholenproject Talentum loopt af en Cultuureducatie primair onderwijs 2021 wordt ingevoerd.

Belangrijkste resultaten

5.3.1

Cultuurbeleid:Besluitvorming over het lokale cultuurbeleid vanaf 2021, mede op basis van een korte evaluatie van het cultuurbeleid over de periode 2017-2020.

5.3.2

Proeftuin Cultuuranker-methodiek:Met behulp van de Cultuuranker-methodiek is een aanzet gegeven tot het vormgeven van een cultureel programma door instellingen en burgers in Wassenaar

5.3.3

Het contact tussen deelnemende instellingen aan de proeftuin is toegenomen en heeft geleid tot uitwisseling van kennis, nieuwe inzichten, samenwerking en meer vraaggericht denken.

5.3.4

Cultuureducatie primair onderwijs:Een keuze ten aanzien van de invulling van cultuureducatie in, in eerste instantie, het primair onderwijs vanaf 2021, waarbij het primair onderwijs betrokken is.

Het brede scholenproject Talentum wordt geëvalueerd. Cultuureducatie primair onderwijs wordt opnieuw ingekocht vanaf 2021 in samenwerking met de lokale cultuuraanbieders.

5.3.5

Warenar:Bestuurlijke besluitvorming naar aanleiding van afrondend advies over de toekomst van de Warenar.  In 2020 wordt verder gewerkt aan een toekomstige theaterfunctie van de Warenar met een sluitende exploitatie.

Na besluitvorming door de raad in januari 2020 wordt nu de haalbaarheid onderzocht van continuering van het theater programma en behoud van de dorpsfunctie door afstoting van het gebouw onder toevoeging van woningbouw.

5.3.6

Gemeentelijke kunstcollectie:Beter beheer en ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -354
Voorgestelde wijziging € -16
Begroting na wijziging € -371
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39