Voorjaarsnota 2020

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Financiën

Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

38

0

38

Totaal lasten

-354

-16

-371

Saldo van baten en lasten

-316

-16

-332

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-316

-16

-332

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Gemeentelijke kunstcollectie (incidenteel nadeel € 15.000)
Om de gemeentelijke kunstcollectie in goede staat te kunnen (blijven) onderhouden en toegankelijk te maken voor een breed publiek zijn aanvullende middelen nodig. Het gaat hierbij om het actualiseren van de database van de collectie, het overgaan tot een eenvoudiger database en het deels opschonen van de collectie. Hier is eenmalig een bedrag van € 15.000 voor nodig. Voor de structureel benodigde middelen is een bedrag opgenomen in de Kadernota 2021.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39