Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.3 Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Het Interbestuurlijk programma (IBP) met kabinet, provincie en waterschappen vraagt van de gemeenten een aanpak van schuldproblematiek.

Belangrijkste resultaten

6.3.1

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning  van minima en naar schuldhulpverlening.

Een onzekerheid betreft de Coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.
In december 2019 is het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid Wassenaar vastgesteld. Hierin worden belangrijke acties benoemd inzake armoede en schuldhulpverlening.

6.3.2

Uitvoering minimabeleid, de armoedemonitor wordt uitgevoerd.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -8.107
Voorgestelde wijziging € -2.851
Begroting na wijziging € -10.958
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39