Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

8.2.1

Blanco

Samenwerking zoeken met private partijen en/of eindgebruikers teneinde ontwikkelingen van de grond te krijgen.
Geheel volgens het huidige grondbeleid gebruikt de gemeente het Grondbeleid voor het handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid. De mate van samenwerking is mede afhankelijk van de aard en omvang van de ontwikkeling.

Binnen de gemeente wordt samen hard gewerkt aan diverse projecten/ontwikkelingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de Sporthal, Gymzaal, de Warenar, herontwikkeling ANWB-terrein en de Paauw.

De vooruitzichten met betrekking tot bovengenoemde projecten en overige belangrijke projecten van de gemeente, alsmede de projecten van derden, staan beschreven bij de projectrapportages.

Naast het vaststellen van het bestemmingsplan legt de gemeente zich ook dit jaar toe op het uitvoeren van toezicht op activiteiten van derden, het afsluiten van intentieovereenkomsten met initiatiefnemers en het uitvoeren van verplicht kostenverhaal.

Voor potentieel grotere initiatieven en/of projecten maakt de gemeente Wassenaar, daar waar nodig, gebruik van een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen een projectontwikkelaar/initiatiefnemer en de gemeente om een haalbaar project te kunnen realiseren. Veelal is het wenselijk voor zowel de gemeente als de ontwikkelaar om voordat een project wordt uitgewerkt een aantal inhoudelijke punten te verkennen en te bespreken om te kunnen komen tot een haalbaar plan, zowel financieel als ruimtelijk. In deze periode wordt er al een aanzienlijke inzet van de ambtelijke capaciteit gevraagd.

Voor de projecten Stompwijckstraat en ANWB is reeds een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers afgesloten.
Voor onder andere de volgende initiatieven wordt bekeken of een intentieovereenkomst gesloten kan gaan worden; herontwikkeling Den Deijlschool, Kerkehout en de Havenkade 71.
Met het afsluiten van een (privaatrechtelijke) intentieovereenkomst wordt nadrukkelijk nog geen besluit genomen over de uitvoering van een project. Dit komt pas later in de (publiekrechtelijke) ruimtelijke procedure.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -16
Voorgestelde wijziging € -3
Begroting na wijziging € -19
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39