Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

8.3 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe.

Belangrijkste resultaten

8.3.1

Opstellen woonvisie en maken van prestatieafspraken.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe woonvisie, de verwachting is dat deze in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld kan worden. Naast de eigen lokale woonvisie worden er regionaal ook nieuwe woningmarktafspraken opgesteld in de regio. De afspraken worden gemaakt tussen de deelnemende gemeenten en de provincie. Ter onderbouwing van het gemeentelijk woonbeleid wordt een woningmarktmonitor opgesteld.

Jaarlijks worden er met de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt op basis van hun BOD dat zij voor 1 juli van het lopende jaar uit moeten brengen. De afspraken zelf zullen in de 2e helft van november of begin december getekend worden.

8.3.2

Actualiseren beleidskader en plan van aanpak voor de huisvesting van woonwagenbewoners.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de behoefte aan standplaatsen voor woonwagenbewoners. De uitkomsten hiervan zullen meegenomen worden in de woonvisie. Het nieuwe beleidskader zal daarmee onderdeel uit gaan maken van de woonvisie.

8.3.3

Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht.

Het Beleidsplan vergunningverlening, handhaving en toezicht zal vóór het zomerreces worden vastgesteld.

VTH-vergoeding Rijnlandroute
Over de hoogte van de bouwsom van het gedeelte van de Rijnlandroute dat op Wassenaars grondgebied betrekking heeft, is een ‘Fiscaal Compromis’ bereikt via een vaststellingsovereenkomst met Comol5.
Op grond van de lagere bouwsom – die voor ons tot lagere legesopbrengsten heeft geleid die verwerkt zijn in de jaarrekening 2019 - zijn we met de gemeente Leiden in onderhandeling over compensatie van de door de gemeente Wassenaar betaalde vergoeding.
Hieraan ligt een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Leiden ten grondslag, waarin is vastgelegd dat voor de vergoeding van gemaakte kosten voor voorbereiding, toezicht en handhaving de legesverordening van de gemeente Leiden van toepassing is.
Dit zou zich moeten vertalen in een terugbetaling van een nog nader te bepalen bedrag.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.282
Voorgestelde wijziging € -168
Begroting na wijziging € -1.450
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39