Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.5 Arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen

Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die re-integreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld om te participeren in de samenleving.

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2021.

Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Zie ook taakveld 6.4

Belangrijkste resultaten

6.5.1

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid. Het uitkeringsbestand blijft teruglopen door het re-integratiebeleid. De taakstelling activerend arbeidsmarktbeleid is behaald.

Een onzekerheid betreft de Coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

6.5.2

Inkoop van goede trajecten die toe leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Haagse regio.

Taakstelling huisvesting statushouders
Er wordt in mei 2020 een positief besluit genomen over de herverdeling (samenwerking) tussen Voorschoten en Wassenaar inzake de wettelijke taakstelling statushouders, op grond van artikel 29, lid 2 van de Huisvestingswet. Het betreft het taakstellingsjaar 2020. Hierdoor helpen de gemeenten elkaar de taakstelling in 2020 tijdig te behalen. Er wordt tegelijkertijd eenzelfde besluit genomen in beide colleges.

Inburgering, uitvoering inkoop Wassenaar nieuwe opgave Inburgering en het ontzorgen van de statushouders
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en Voorschoten zijn een projectgroep gestart in de eerste week van november 2019 en zijn samen gaan werken op de volgende punten:
- Voorbereiding (hele opzet van bovenstaande en implementatie) inclusief projectorganisatie (en samenwerking in de regio)
- Opstellen beleidsplan, beleidsregels, verordening waar nodig
- Uitvoering van de wet (waaronder brede intake, opstellen rapportages waaronder PIP, handhaving, voortgangsgesprekken, monitoring)
- ICT en administratie (ontzorgen 6 maanden, klantvolgsysteem i.s.m. DUO en COA)
- Opgave ontzorgen, dat wil zeggen dat de gemeente de betaling van de vaste lasten in ieder geval het eerste halfjaar na vestiging op zich zal nemen en de statushouder ontvangt leefgeld. Hierover worden afspraken gemaakt in het zogenaamde PIP: het Persoonlijk Inburgering Plan. Tijdens de vastgestelde periode van ontzorgen moet de statushouder onder begeleiding toewerken naar financiële zelfredzaamheid.

6.5.3

Beleid Sociale medische indicatie tegemoetkoming kinderopvangtoeslag wordt aangepast.

6.5.4

Een nieuwe armoedemonitor wordt uitgevoerd, de laatste monitor dateert uit 2016. De minima effectrapportage wordt uitgevoerd door KWIZ.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.295
Voorgestelde wijziging € 97
Begroting na wijziging € -1.198
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39