Voorjaarsnota 2020

6.5 Arbeidsparticipatie

Financiën

Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.5  Arbeidsparticipatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

0

0

0

Totaal lasten

-1.295

97

-1.198

Saldo van baten en lasten

-1.295

97

-1.198

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-1.295

97

-1.198

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 98.000)
De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van leerplicht zullen lager uitvallen dan begroot, deze taak is bij de gemeente Leidschendam-Voorburg ondergebracht. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek verdeeld. Op grond van het jaarplan 2020 betekent het een voordeel van € 98.000 op dit taakveld.

Een onzekerheid betreft de Coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39